Κώδικας δεοντολογίας

 

Η ιστοσελίδα «this time I’m voting» είναι μία θεσμική, μη-κομματική επικοινωνιακή δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανεξάρτητη από κάθε πολιτική ομάδα και ιδεολογία. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως θεσμικό όργανο δεν υποστηρίζει κανένα πολιτικό κόμμα ή συγκεκριμένο υποψήφιο.

Συμμετέχοντας σε αυτή την δράση, συμφωνείτε ότι δεν θα διανείμετε υλικό ή δεν θα οργανώσετε εκδήλωση που:

  • Τάσσεται ενάντια στα θεμελιώδη δικαιώματα της ΕΕ (άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
  • Κάνει διακρίσεις με βάση την εμφάνιση, τη φυλή, την εθνικότητα, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, το φύλο, την κουλτούρα ή την καταγωγής, την αναπηρία, την ηλικία ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό άλλων ανθρώπων (άρθρο 10 της ΣΛΕΕ)
  • Υποκινεί βία κατά ή / και την παρενόχληση άλλων προσώπων.
  • Περιέχει πορνογραφικό περιεχόμενο ή συνδέσμους με πορνογραφικό υλικό ή πορνογραφικούς ιστότοπους.
  • Προωθεί ή διευκολύνει παράνομες δραστηριότητες
  • Παραβιάζει οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία ή κανονισμούς

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει συμμετέχοντες που παραβαίνουν τις παραπάνω προϋποθέσεις από τη δράση επικοινωνίας.